Община Стамболово


Кмет: Аднан Йълдъз
Адрес: Общинска администрация Стамболово, 6362
Тел.: +3593721234
Територия: 277 кв.км
Брой населени места: 26
Население: 13 928 души

https://www.stambolovo.bg

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Стамболово е гранична между областите Хасково и Кърджали. На юг, чрез р. Арда, граничи с община Крумовград, на изток с община Маджарово, на север с общините Хасково и Харманли и на запад с община Кърджали. Община Стамболово е разположена в Източно-Родопския масив и се простира от Хасковската равнина до р. Арда, като релефа й се характеризира с редуване на неголеми равнини с полупланински масиви. Общината включва 26 населени места с общ брой на населението 13 928 души.
Геостратегическото положение на общината се определя от близостта на общинския център до областния град (25 км.) и до границата с Гърция и Турция (70 км.)
На територията на община Стамболово се срещат предимно нерудни полезни изкопаеми - варовици, вулканични туфи, нетрадиционни скални материали. Характерни природни дадености за общината са: изворът за трапезна минерална вода, намиращ се в землището на с. Долно Ботево и граничната река Арда, използването на която, предлага добри възможности за развитие на стопанска и туристическа дейност.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Селското стопанство е основен икономически отрасъл за община Стамболово. Климатът в общината е изключително благоприятен за отглеждането на зърнени, зърнено-фуражни култури, тютюн и лозови насаждения. Отглеждането на тютюн е основен поминък за по-голямата част от населението в общината. Лозовите масиви са концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Царева поляна, Тънково и Малък Извор. Добиваното грозде позволява нормалното функциониране на цеха за бутилиране на вино в с. Стамболово. Освен традиционните зеленчукови култури - пипер, домати, зеле, картофи, в общината има и условия за отглеждане на дини, пъпеши, овощни насаждения.
Промишленият облик на община Стамболово е представен от множество малки фирми, с предмет на дейност производство на млечни и местни продукти, бутилиране на вино, производство на хляб и хлебни изделия, мелничарство, консервиране на зеленчуци и търговия

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Бъдещото развитие на община Стамболово е свързано с интензивно развитие на селското стопанство, на основата на благоприятните почвено-климатични условия и установените традиции в областта най-вече на лозарството и тютюнопроизводството.
Близостта до границата с Гърция и Турция, късите разстояния между населените места в рамките на общината, както и наличието на добра суровинна база за хранително-вкусовата, строителната, енерго-добивната и фуражната промишленост, са важен потенциал за икономическото развитие на общината.
Опазеното богато историческо наследство и чистата природна среда са факторите в общината, които са привлекателни за вътрешни и външни инвеститори, в намеренията им за инвестиране в сферата на туризма и екологичното селскостопанско производство. Районът е богат на археологически паметници на културата от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от пред-римската и римската епоха и старобългарските селища и некрополи. Няма селище, при проучването на което, не са открити надгробни могили, крепости или скални гробници и светилища.