Списък на кандидатите допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“


    На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 26.01.2021г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-9/20.01.2021 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 1. Петър Димитров Димитров
 2. Антон Димов Вълчев

    Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.02.2021г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, ст. 17.

    Съгласно решение взето с протокол № 2/26.01.2021г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-9/20.01.2021 г. на Областния управител на област Хасково, системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за длъжността – главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация - Хасково е следната:

 • допуснатите кандидати решават тест, включващ 30 /тридесет/ въпроса, свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

      Ще бъдат изготвени три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

 • Продължителността за решаване на теста ще бъде 60 минути, като за всеки въпрос от теста, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка. Максималният брой точки 30 /тридесет /, равен на броя на въпросите. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки.
 • Определя се минимален резултат 23 /двадесет и три/ точки, при получаването на които, кандидатът се смята за успешно издържал теста и се допуска до интервю.
 • Определят се коефициенти на тежест, както следва:
  за теста             – коефициент 4
  за интервюто    – коефициент 5

      Полученият от теста резултат на всеки от допуснатите до интервю кандидати се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.

      Резултатът на всеки от кандидатите от интервюто се получава като общ сбор от оценките на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Всяка единица оценка е равна на 1/една/ точка.

      На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на всички кандидати и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

      Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 5 /пет/.

      Окончателният резултат на всеки кандидат, издържал успешно теста и интервюто представлява сбор от резултата, получен при решаването на теста, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.

      Допуснатите до конкурса кандидати, следва при явяването си на тест на 16.02.2021г. от 10,00 часа да представят документ за самоличност.

 

 

 

КАТЯ КРУШКОВА /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ