Протокол от проведен търг с тайно наддаване на 30.11.2010