ЗАПОВЕД № РД-11-172 търг Мерцедес С350ТД


ЗАПОВЕД

РД-11-172

 

Хасково, 18.04.2011 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 61 и 64 ал. 1 от ЗДС, чл.69, ал.1 от ППЗДС и чл.5 от Наредба № от 14.11.1997 г. на Министерство на финансите за продажба да движими вещи – частна държавна собственост и протокол от 15.04.2011г. на комисията, определена с моя заповед № РД-11-170/15.04.2011г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

На 12.05.2011г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на следната движима вещ:

Лек автомобил “Мерцедес” С350ТД, с рег.№Х0001АХ, с инвeнтарен номер 2457 – 1брой, собственост на Областна администрация – Хасково при начална тръжна цена 4225,00 лв. (словом: Четири хиляди, двеста двадесет и пет лева).

Огледът на вещта може да бъде извършен от 04.05.2011 г. до 11.05.2011 г., всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа в гаража на Областна администрация Хасково, в присъствието на представител на Областна администрация – Хасково.

Утвърждавам документация за участие в търга, която съдържа: Заявление за участие /по образец/ и Оферта (ценово предложение) /по образец/. Цената на документацията за участие в търга е 10,00 лв. (Десет лева) и може да бъде закупена в стая №50, етаж 2 в сградата на Областна администрация – Хасково, гр.Хасково, пл. “Свобода” №5. Към заявлението се представят: документ за внесен депозит, документ за закупена документация за участие в търга, документ за самоличност за физически лица и удостоверение за актуално състояние /за съдебна регистрация/ за юридическо лице.

Депозитът за участие в търга е в размер на 422,50 лв.(словом: Четиристотин двадесет и два лева и 50 стотинки), се внася по сметка на Областна администрация – Хасково BG54UBBS80023300138233 в “Обединена българска банка” АД гр. Хасково и представлява 10 на сто от началната тръжна цена на вещта.

Заявления за участие се приемат от 04.05.2011 г. до 17,00 часа на 11.05.2011г., стая №2, партерен етаж на Областна администрация, пл. “Свобода” №5, гр. Хасково. Заявлението заедно с офертата (ценово предложение) /поставена в отделен запечатан плик/ и останалите документи се поставят в запечатан плик, върху който е отразено името / наименованието на кандидата и адрес за кореспонденция. Върху плика се поставя входящ номер.

Търгът се провежда от комисията, определена в заповед № РД-11-170/15.04.2011г. на Областния управител на Област – Хасково. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. За проведения търг комисията да състави протокол и обяви резултата съгл. чл. 11 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост на 13.05.2011г. Спечелилият търга заплаща цената в български лева, по сметка на Областна администрация – Хасково BG95UBBS80023106205007, в “Обединена българска банка” АД гр. Хасково в срок до 3 (три) работни дни от обявяването на резултатите.

Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

След заплащането на цената да се сключи договор за продажба при спазване изискванията на чл.144 от ЗДвП. Вещта се предава на купувача след плащане на цената и подписване на договора. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането и сключване на договора. След този срок купувачът дължи магазинаж 0,1 на сто от достигнатата на търга цена за всеки ден след изтичане на срока за предаването й.

Настоящата заповед да бъде обявена в сградата на Областна администрация – Хасково, на интернет страницата на администрацията и публикувана в един ежедневник.

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на област Хасково