146 бр. язовири на територията на община Тополовград са включени в класификация


Заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов проведе заседание на Комисията за класификация на язовирите на територията на област Хасково във връзка с язовирите на територията на община Тополовград. Тя бе свикана в зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково.

Класификацията се извършва съгласно данни и информация, предоставени от собствениците и местоположение на язовирите в Кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър. При проверки в КАИС е било установено, че за всички землища с язовири има влезли в сила Кадастрални карти и Комисията отрази новите поземлени имоти със съответните идентификатори.

Задължение на собствениците е да предоставят в ДАМТН актуални документи за собственост и актуални скици на всички имоти, представляващи язовири или части на язовири, както и картите на уязвимите от заливане зони за язовири от първа висока степен на потенциална опасност.

146 бр. язовири има на територията на община Тополовград, включени в класификацията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: oblast@hs.government.bg