СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО


На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението взето с протокол № 1/26.05.2023г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-26/18.05.2023 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

    1. Димка Щерева Иванова 
    2. Яница Георгиева Динкова 
    3. Динко Минков Господинов 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 14.06.2023 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация на област Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, зала „Марица“.
Съгласно решение взето с протокол № 2/29.06.2023г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-26/18.05.2023 г. на Областния управител на област Хасково, системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за длъжността – старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково е следната:
    • Допуснатите кандидати решават тест, включващ 25 /двадесет и пет/ въпроса, свързани с познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
Ще бъдат изготвени три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.
    • Продължителността за решаване на теста ще бъде 50 минути, като за всеки въпрос от теста, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка. Максималният брой точки е 25 /двадесет и пет/, равен на броя на въпросите. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки. 
    • Определя се минимален резултат 18 /осемнадесет/ точки, при получаването на които, кандидатът се смята за успешно издържал теста и се допуска до интервю.
    • Определят се коефициенти на тежест, както следва: 
                • за теста         –  коефициент 4
                • за интервюто     –  коефициент 5
Полученият от теста резултат на допуснатите на интервю кандидати се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.
Резултатът на кандидата от интервюто се получава като общ сбор от оценките на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Всяка единица оценка е равна на 1/една/ точка.
На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на всички кандидати и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.
Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 5 /пет/.  
Окончателният резултат на всеки кандидат, издържал успешно теста и интервюто представлява сбор от резултата, получен при решаването на теста, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.
Допуснатите до конкурса кандидати, съгласно решение взето с протокол № 1/26.05.2023г. на конкурсната комисия, следва при явяването си на тест на 14.06.2023г. да представят документ за самоличност. 

ПЕТЯ ДИЧЕВА /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ