Заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково


 

Днес се проведе насроченото заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково. Присъстваха 79.71% от имащите право на глас.

И по четирите точки от дневния ред не се постигна съгласие, а именно инвестиционната програма на водното дружество за 2024 г., годишния отчет за дейността, изпълнението на бюджета и новия бюджет на Асоциацията.

68.65% от присъстващите общини гласуваха „За“ дневния ред, а 31.35% – „Против“, а за вземане на решение са необходими 3/4, или 75%.

Следва насрочване на следваща дата за провеждане на заседание.