КОНКУРС За длъжността „Младши експерт” в дирекция АКРРДС


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация

Хасково

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Хасково, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-11-021/02.02.2011 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Младши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Хасково

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – висше;

 • Образователна степен – професионален бакалавър по................;

 • Минимален професионален опит за заемане да длъжността – не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител.

 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- придобитото образование да е по специалности, включени в професионално направление „Администрация и управление”

- компютърна грамотност – добро владеене на офис пакет MS „WORD” и „EXSEL”;

- владеене на английски език.

3. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Тест

 • Интервю

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – европейски формат CV; Други документи по преценка на кандидата.

 2. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,00 часа на 14.02.2011г. в Областна администрация – Хасково, пл. Свобода №5, стая № 18, ет. 1.Телефони за контакти:038/608017,608041

 3. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. Свобода №5 и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.

 4. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Разработва, организира и координира изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, социални дейности и заетостта;

 • Изготвя анализи, становища, мнения, предложения, отговори и други документи по преписки с министерства, държавни агенции, общини, фирми и други ведомства.

 1. Размер на основната заплата определена за длъжността: 460 лв.