ОБЯВЛЕНИЕ- КОНКУРС За длъжността „Младши експерт” в отдел „Устройство на територията и държавна собственост” към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково


ОБЯВЛЕНИЕ
Областният управител на област Хасково, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-13-101/15.05.2012 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „Младши експерт” в отдел „Устройство на територията и държавна собственост” към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

1.    Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
•    Образование – висше;
•    Образователна степен – магистър,специалност „Право” с придобита юридическа правоспособност;
•    Минимален професионален опит за заемане да длъжността – не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител.
•      Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавния служител.
2.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите
- компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS „WORD” и  „EXSEL”;
- добро боравене с правно-информационни системи.
3.     Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
•    Тест
•    Интервю
4.    Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно,  не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит V младши ранг като държавен служител /при наличие на такива/; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – европейски формат CV; Други документи по преценка на кандидата.
5.    Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,00 часа на 31.05.2012г. в Областна администрация – Хасково, пл. Свобода №5, стая № 18, ет. 1.Телефон за контакти:038/608017.
6.    Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. Свобода №5  и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.
7.    Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
•    Оказва правна помощ относно придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта. Изготвя становища и предложения за решение на правни проблеми, свързани с дейността на отдел УТДС. Произнася се в законоустановения срок по молби и жалби, подадени от физически и юридически лица. Изготвя заповеди за деактуване,  договори за продажба, замяна и делба на държавни жилища, гаражи, ателиета, офиси, магазини, административни сгради и др. Работи по преписки, касаещи предоставяне в управление и в собственост на държавни недвижими имоти по реда на ЗДС и ППЗДС.
8.    Размер на основната заплата определена за длъжността: 430 лв.