СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


СПИСЪК


НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

1.    Танка Петева Димитрова
2.    Валерия Димитрова Катинова

Посочените кандидати трябва да се явят на 21.01.2013.г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково етаж 1/зала „Марица”/, за провеждане на изпита чрез решаване на тест, включващ 30 въпроса свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

ДОНКА ПЕТРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ