СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО


СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО

 

Име, презиме и фамилия

1.Таня Георгиева Стоянова

Основанияе за недопускане

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.