ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Хасково, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ЧР-21-1/16.01.2013 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Началник на отдел „Регионално развитие и държавна собственост” към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково
1.    Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
•    Образование – висше;
•    Образователна степен – бакалавър;
•    Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 4 години или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител.
•      Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавния служител.
2.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- опит в разработване, изпълнение, мониторинг, контрол или управление на проекти и/или изготвяне на стратегии;
- владеене на английски език;
- компютърна грамотност–добро владеене на офис пакет MS „WORD”, „EXCEL” и INTERNET;
3.     Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
•    Тест
•    Интервю
4.    Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно,  не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – Europass формат; Други документи по преценка на кандидата.
5.    Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,30 часа на 04.02.2013г. в Областна администрация – Хасково, пл. Свобода №5, стая № 44, ет. 2.Телефон за контакти:038/608017.
6.    Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. Свобода №5 и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.
7.    Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
•    Ръководи, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността на отдел РРДС;
•    Области на дейност: регионално развитие, държавна собственост, международно сътрудничество, организация и провеждане на избори, обществено-консултативна дейност;
•    Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
•    Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
•    Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: държавната собственост; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
•    Координира и участва в поддържането на връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
•    Участва в работни групи за решаване на конкретни задачи, както и в комисии и обществени съвети създадени като консултативни звена от Областния управител;
8.    Размер на основната заплата определена за длъжността: от 400 до 1100 лв.