КАНДИДАТИ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


СПИСЪК


НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


1.    Борислав Михайлов Вълков
2.    Марияна Иванова Славова
3.    Георги Митков Митев
4.    Румен Димчев Гъбов
5.    Янка Димитрова ВаневаПосочените кандидати трябва да се явят на 26.02.2013.г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково етаж 1/зала „Марица”/, за провеждане на изпита чрез решаване на тест, включващ 30 /тридесет/ въпроса свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.