ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Хасково, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ЧР-21-3/21.02.2013 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „Главен експерт” в отдел „Административен контрол и устройство на територията” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково
1.    Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
•    Образование – висше;
•    Образователна степен – бакалавър;
•    Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 2 години в техническите науки или придобит ІV младши ранг като държавен служител;
•      Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавния служител.
2.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- придобито образование в Професионално направление „Архитектура, строителство и геодизия”, специалност „Промишлено и гражданско строителство”, „Пътно”, „Транспортно строителство” , „ВиК.
- компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS „WORD” и  „EXСEL”, INTERNET;
3.     Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
•    Тест
•    Интервю
•    Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ІV младши ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – европейски формат CV; Други документи по преценка на кандидата.
•    Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,30 часа на 08.03.2013г. в Областна администрация – Хасково, пл. „Свобода” №5, стая № 44, ет. 2, Телефон за контакти:038/608017.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.
•    Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. „Свобода” №5  и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.
•    Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
•    Експертна длъжност с аналитични и/или контролни функции свързана с разработване на експертни анализи, изготвяне на становища, с подготовка на отговори на запитвания на физически и юридически лица във връзка с осъществяване правомощията на Областния управител по Закона за устройство на територията, свързаните с него актове и Закона за водите.
•    Разглежда и обработва депозираните пред Областния управител искания за изработване на устройствени планове, комплексни проекти, изменение на устройствени планове, одобряване на подробни устроиствени планове и на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, учредяване право на преминаване и на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, като дава становища по тях и изготвя проекти на съответните актове.
•    Подпомага дейността на Областния управител във връзка с правомощията му в Асоциациите по ВиК, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му.
•    Изготвя технически задания, технически спецификации, докладни и др. съпътстващи документи във връзка с възлагане на поръчки по реда на ЗОП.
•    Реализира дейности по отчуждаване на частна и общинска собственост за държавни нужди и др.
•    Размер на основната заплата определена за длъжността: от 350 лева до 800 лева.