ОБЯВЛЕНИЕ



ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Хасково, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №ЧР-21-4/04.03.2013 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността - Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

1.    Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
•    Образование – висше;
•    Образователна степен – магистър;
•    Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 4 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител;
•      Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за държавния служител.
2.    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- опит в разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и управление на проекти и/или изготвяне на стратегии;
- компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS „WORD”, „EXСEL, и INTERNET ;
- работа с правно-информационни системи „Апис” или „Сиела”;
3.     Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
•    Тест
•    Интервю
4.    Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – европейски формат CV; Други документи по преценка на кандидата.
5.    Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,30 часа на 19.03.2013г. в Областна администрация – Хасково, пл. „Свобода” №5, стая № 44, ет. 2,Телефон за контакти:038/608017.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.
6.    Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. „Свобода” №5  и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.
7.    Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
•    Ръководи, планира, организира, координира, контролира и отчита дейността на дирекция АКРРДС;
•    Следи за точното спазване на нормативните актове по дейностите свързани с административния контрол, регионалното развитие и държавната собственост, международно сътрудничество, организация и провеждане на избори;
•    Организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на Областния управител;
•    Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави по повод разработването и реализирането на проекти;
•    Участва в определянето на годишните цели на Областна администрация Хасково и изготвя годишен отчет за тяхното изпълнение;
•    Участва в разработването и изпълнението на проекти на Областна администрация Хасково;
•    Разпределя задачите на служителите в дирекцията; проверява, обсъжда и съгласува подготвените от тях документи;
•    Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството, транспортното обслужване и безопастността на движението, опазването на околната среда, културно-историческото наследство и културните дейности, изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност, етнически въпроси.
•    Да притежава: управленска, стратегическа и лидерска компетентност, компетентност за преговори и убеждение, умения за работа в екип, ориентация към резултати и фокус към клиента.
8.    Размер на основната заплата определена за длъжността: от 430 лв. до 1300 лв.