СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


СПИСЪК


НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” В ДИРЕКЦИЯ АКРРДС В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


1.    Костя Иванов Минков
2.    Венета Тодорова Вълканова
3.    Митко Желязков Желев
4.    Тодор Райчев Марков


Посочените кандидати трябва да се явят на 27.03.2013.г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково етаж 1/зала „Марица”/, за провеждане на изпита чрез решаване на тест, включващ 30 /тридесет/ въпроса свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ДО КОНКУРСА.