СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


СПИСЪК


НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


1.    Борислав Михайлов Вълков
2.    Атанас Лозев Дойков
3.    Костя Иванов Минков
4.    Милена Живкова Трендафилова


Посочените кандидати трябва да се явят на 08.04.2013.г. от 10,30 часа в сградата на Областна администрация – Хасково етаж 1/зала „Марица”/, за провеждане на изпита чрез решаване на тест, включващ 40 /четиридесет/ въпроса свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  ДО КОНКУРСА.