ОБЯВЛЕНИЕ


Областният управител на област Хасково, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ЧР-21-5/23.09.2013 г. на Областния управител на област Хасково

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността “Старши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образование – висше;
 • Образователна степен –бакалавър;
 • Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 1 година или придобит V младши ранг като държавен служител.
 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавния служител.

2.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- опит в разработване, изпълнение, мониторинг, контрол или управление на проекти, финансирани от Европейския съюз;

- владеене на английски език;

- компютърни умения–добро владеене на офис пакет MS „WORD”, „EXCEL” и INTERNET;

3. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Решаване на тест
 • Интервю

4.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно,  не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит V младши ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – Europass формат; Други документи по преценка на кандидата.

5.Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в десет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението, в Областна администрация – Хасково, пл. Свобода №5, стая № 44, ет. 2. Телефони за контакти: 038/608017, 038/608041.

6.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. „Свобода” №5 и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.

7.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Експертна длъжност с аналитични и контролни функции, чието изпълнение подкрепя работата на дирекция АКРРДС като изготвя анализи, доклади, отчети и обработва документи във връзка с дейността, поддържа регистри и бази данни, извършва дейности свързани с правомощията на областния управител;
 • Участва в разработването на програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 • Координира и подпомага осъществяването на дейности в областите: регионална политика; околна среда; социална политика и здравеопазване; образование и наука; младеж и спорт; културно-историческо наследство и културни дейности; изповедания и юридически лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етнически въпроси;
 • Участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 • Подпомага организационно-технически и експертно дейността на създадени и ръководени от Областния управител съвети и комисии в изпълнение на функции, възложени му със закон или с акт на Министерски съвет;

8.Размер на основната заплата определена за длъжността: от 340 до 650 лв.