СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ ”АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО


ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО

СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”  В ДИРЕКЦИЯ ”АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО

 

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на решението на конкурсната комисия, назначена със Заповед №. РД-13-113/01.10.2013г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Павлина Миткова Дерменджиева

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или придобит ранг като държавен служител.

2. Таня Атанасова Джачева

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или придобит ранг като държавен служител.

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия /п/

Иван Станчев – Зам.Областен управител на област Хасково