ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Хасково, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №ЧР-21-1/01.02.2016 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността - Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – висше;
 • Образователна степен – магистър;
 • Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 4 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител;
 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за държавния служител.

2.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

-професионален опит в държавна администрация;

- владеене на английски език;

- опит в разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и управление на проекти и/или изготвяне на стратегии;

- компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS WORD, EXСEL и INTERNET.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Решаване на тест
 • Интервю

4.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса /Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност/съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации; Автобиография на кандидата – – Europass формат; Други документи по преценка на кандидата.

5.Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,30 часа на 17.02.2016г. в Областна администрация – Хасково, пл. „Свобода” №5, стая № 44, ет. 2,Телефон за контакти:038/608017.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

6.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. „Свобода” №5  и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.

7.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Ръководи, планира, организира, координира, контролира и отчита дейността на дирекция АКРРДС;
 • Разработва годишните цели на Областна администрация Хасково и изготвя годишен отчет за тяхното изпълнение;
 • Организира и координира изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие;
 • Извършва контрол и координация на действията при: придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта, съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, отбелязването във вече съставени актове, воденето на актовите книги и регистри, воденето на отчет на имотите държавна собственост;
 • Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави по повод разработването и реализирането на съвместни проекти;
 • Координира и контролира осъществяването на дейностите в областта на: устройство на територията, строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси, организационно-техническата подготовка на изборите;
 • Отговаря за осъществяването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното сомоуправление и местната администрация на територията на областта и упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини ;
 • Да притежава: стратегическа, лидерска и управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, умения за работа в екип и фокус към клиента.

8.Размер на основната заплата определена за длъжността: от 430 лв. до 1100 лв.