СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на решението от 22.02.2016г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД- 14-3/16.02.2016г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

 

  1. Петър Димитров Гемеджиев
  2. Петя Банева Демирева
  3. Станимир Костадинов Политов

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 16.03.2016.г. от 10,30 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, етаж 1, зала „Марица”, за провеждане на изпита чрез решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност.

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

 

 

 

 

 

ДОБРИНА ВЪЛЕВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ