СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ХАСКОВО


СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ХАСКОВО

 

На основание чл. 93 от Кодекса на труда и въз основа на решение взето с протокол №1/30.05.2016г. от 30.05.2016г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД- 14-15/25.05.2016г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

 

  1. Радостина Стоянова Янева

 

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на 08.06.2016г. от 10,30 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, етаж 1, зала „Марица”, за провеждане на втория етап от конкурса – събеседване, чрез което ще се оценяват професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността.

Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност.

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

 

 

 

 

 

ДОБРИНА ВЪЛЕВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ