СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНЖЕНЕР, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (В и К ЕКСПЕРТ) НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ХАСКОВО


На основание чл. 93 от Кодекса на труда и въз основа на решение взето с протокол №1/19.07.2016г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-14-25/12.07.2016г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

1.Таня Ангелова Димитрова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на 26.07.2016г. от 11,30 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, етаж 1, малка зала, за провеждане на втория етап от конкурса – събеседване, чрез което ще се оценяват професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността.

Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност.

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

 

 

 

 

ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ