СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР“ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ХАСКОВО


На основание чл. 93 от Кодекса на труда и въз основа на решение взето с протокол №1/19.07.2016г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД- 14-27/12.07.2016г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

  1. Антон Димов Вълчев
  2. Димитър Владимиров Владимиров
  3. Десислава Иванова Ванчева

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 26.07.2016г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, етаж 1, малка зала, за провеждане на втория етап от конкурса – събеседване, чрез което ще се оценяват професионалната подготовка и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност.

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

 

 

 

 

ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ