СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


На основание чл. 10 в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на решението от 13.10.2017г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-14-36/09.10.2017г. на Областния управител на област Хасково:

 

  1. ДО  УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ДОПУСКА СЛЕДНИЯТ КАНДИДАТ:

 

  1. 1. Кръстина Георгиева Мандажиева

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на 30.10.2017.г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, етаж 1, зала „Марица”, за провеждане на конкурса чрез решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на същия ден - 30.10.2017г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5.

 

  1. II. НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА         /п/

Председател на конкурсната комисия