СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


На основание чл. 10 в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на решението от 13.10.2017г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-14-37/09.10.2017г. на Областния управител на област Хасково:

 

  1. ДО  УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ДОПУСКАТ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1. Теодора Анастасова Грозева

2. Силвана Недялкова Делчева

3. Мария Демирева Бахчеджиева

4. Мария Костадинова Чиликова

5. Пламен Николов Тодоров

6. Златка Стоянова Георгиева

7. Диана Минчева Делчева

8. Васка Ангелова Ангелова

9. Миглена Величкова Петрова

10. Спаска Миткова Славчева

11. Димитрия Йорданова Господинова-Попова

12. Миглена Маринова Стоева

13. Динко Минков Господинов

14. Милена Маринова Дякова

15. Шеннур Фикрет Енвер

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 27.10.2017.г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, етаж 1, зала „Марица”, за провеждане на конкурса чрез решаване на тест, включващ въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на същия ден - 27.10.2017г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5.

 

II.   НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА         /п/

Председател на конкурсната комисия