Отчуждаване на части от имоти в землището на с.Пясъчево, с. Калугерово и гр.Симеоновград по чл.209 от ЗУТ за изграждане на обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ-554 – Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км. 47+450 до км.73+847


Утвърждавам:

Област Хасково

Областен управител

Румен Данев

 

 

 

П Р О Ц Е Д У Р А

 

Отчуждаване на части от имоти в землището на с.Пясъчево, с. Калугерово и гр.Симеоновград по чл.209 от ЗУТ за изграждане на обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ-554 – Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км. 47+450 до км.73+847

 

 

Тази процедура регламентира общите правила при отчуждаване на части от имоти по чл.209 от ЗУТ, за изграждане на обект: “Рехабилитация и частична реконструкция на път ІІІ-554 – Нова Загора – Симеоновград – Харманли от км. 47+450 до км.73+847, при което е наложително разширяване на елементите на съществуваща транспортна инфраструктура, а имотите могат да се ползват по предназначението си, което са имали преди отчуждаването.

Отчуждаването се извършва със заповед на областния управител, с която на база на утвърден ПУП и на оценка, изготвена от лицензирани оценители, се определя размера на отчуждената част, както и размера на паричното обезщетение.

След изтичане на 14 дневния срок от обявяване на заповедта, в който засегнатите собственици – физически и юридически лица могат да я обжалват по реда на АПК, се пристъпва към процедура по изплащане на паричните обезщетения. В съответствие с чл.209, ал.4 от ЗУТ, частта от поземления имот се счита за отчуждена от деня на изплащане на паричното обезщетение, което се доказва с документ за платежно нареждане за превеждане на сумата по служебно открита банкова сметка. Сметките се откриват за отчуждения имот.

За събиране на необходимата информация се изискват служебно следните документи:

  1. Решения, издадени от Общинска служба по земеделие - Симеоновград, придружени с протокол за въвод във владение.

  2. Актуални скици на имотите.

  3. Удостоверения от агенция по вписванията - Харманли, съдържащи справки по партидите на имотите, движението по собствеността, наличието/отсъствието на вещни тежести и титулярите върху имота.

  4. Информация от кметовете на населени места за адресната регистрация на засегнатите лица, ако такава е налична.

  5. Служебни справки от служба ГРАО за лица, за които адресната регистрация не може да бъде установена по друг начин.

В съответствие с чл.34, ал.3 от ЗДС, общинските и държавните органи са длъжни да предоставят безвъзмездно всички документи, които се отнасят до имотите, подлежащи на отчуждаване.

След събиране на информацията по служебен път, се пристъпва към писмено уведо-мяване на собствениците.

 

І. Собствеността върху имота е на физически лица..

На собственика (собствениците при наследствен имот) се изпраща уведомително писмо образец 1, в което се посочват размера на засегнатата част от имота и на паричното обезщетение и се посочват изискуемите се документи, необходими за изплащане на паричното обезщетение, а именно:

 

 

 

1. Заявление, образец 2

2. Документ за собственост, заверен от служба по вписванията – Харманли, който може да бъде Решение на Общинска служба по земеделие – Симеоновград, придружено с протокол за въвод във владение, или Нотариален акт, или Договор за доброволна делба, или друг документ за собственост, доказващ собствеността върху имота.

3. Удостоверение за наследници в оригинал, в случай, че имота е наследствен

 

ІІ. Собствеността на имота е на юридически лица

 

Съответното юридическо лице се уведомява с писмо за отчуждената част на имота и за размера на паричното обезщетение. Необходимите документи за изплащане на обезщетението са:

 1. Документ за собственост върху имота, заверен от служба по вписванията – Харманли

 2. Удостоверение за актуално състояние – оригинал, или посочен ЕИК

 3. Удостоверение за банкова сметка, по която да бъдат преведени парите за обезщетение.

За всеки имот се съставя досие, съдържащ горната документация. Областният управител определя със заповед служител от администрацията, който да води кореспонденцията, да събира информация за собствениците, да комплектова преписки за имотите и да ги докладва на комисия.

Комисията се определя със заповед на Областния управител и заседава по искане на докладващия преписките, преценя установени ли са всички собственици на имота, доказана ли е собствеността и всички други обстоятелства, изискващи се по тази процедура и взема решение, с което предлага на Областния управител изплащане на обезщетенията.

Комисията приключва работата си с протокол в два екземпляра, който се изготвя от докладващия преписките. Протокола се подписва от членовете на комисията.

Експертът, докладвал преписките пуска заявка за поемане на задължение, която се подписва от главния счетоводител и се проверява от финансовия контрольор. Подписания от членовете на комисията протокол в два екземпляра, заедно със заявката се предоставя за утвърждаване от областния управител.

Единия оригинал на утвърдения протокол се съхранява от експерта, обработващ и докладващ преписките, а другия се предоставя на експерт от Дирекция “АПОФУС”.

Експерта от Дирекция “АПОФУС” пуска контролен лист – искане за извършване на разход, който се дава за проверка на финансовия контрольор, след което областният управител го утвърждава.

На база на утвърденото от областния управител искане, се извършва откриване на банкова сметка за съответния отчужден имот.

В случай на отрицателно становище на комисията експертът, докладвал съответната преписка, изготвя уведомително писмо до съответния собственик/собственици за отстраняване на нередностите по преписката.

 

Свали образците в pdf

Свали образците в doc