Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково


ДО:

ПП ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПП „ДПС”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ И ВМРО”

ПП „ВОЛЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на ЦИК № 1966-НС от 28.01.2021 г. и предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., насрочени с Указ № 9/14.01.2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр.5/19.01.2021 г.),  Ви каня на 04.02.2021 г. (четвъртък) от 10.30 часа в сградата на Областна администрация Хасково за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, при областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

При консултациите партиите и коалициите представят:

  • писмено предложение за състав на РИК, включително за резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на ИК (Приложение № 23-НС от изборните книжа);
  • заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 януари  2021 г. (датата на насрочване на изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

     1.  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, двама заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК), както следва:  за партия ГЕРБ – 5 членове, за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за партия „ДПС” – 2 члена, за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“ – 1 член, за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – Обединение“ има право на 1 член. В случай, че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 14 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на РИК (в случая това е партия ГЕРБ) и РИК става 15 членове; към предложението се представя списък на резервните членове, в съответствие с чл. 60, ал. 4 от ИК, които ще заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл. 61, ал. 3 от ИК).

3. За членове на РИК се назначават лица, които са:

3.1.  български граждани;

3.2.  навършили са 18 години;

3.3.  не са поставени под запрещение;

3.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

3.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

3.6.  владеят български език;

3.7. имат право да гласуват в съответния вид избор;

3.8. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

Изискванията за висше образование по т. 3.8 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

Обстоятелствата по точки 3.1 до 3.7 включително, както и изискванията по чл. 3, ал. 3 и      чл. 66 от ИК се установяват с приложената към поканата декларация Приложение № 23-НС от изборните книжа.

4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация – Приложение № 23-НС;

2. Предложение за членове на РИК - таблица (образец).

 

 

 

 

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА

Областен управител на Област Хасково

 

 

ВАЖНО: във връзка с решение на ЦИК № 1970-НС от 1 февруари 2021 г., в Поканата относно текста „заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 януари 2021 г. (датата на насрочване на изборите)”, да се чете „14.01.2021 г. (датата на насрочване на изборите)”. В текста „....в случай, че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членове на ОИК става 14 (четно число)”, ОИК да се чете РИК.