Списък на кандидатите, които не се допуснат до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административен Контрол, Регионално Развитие и Държавна Собственост“


    На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 26.01.2021г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-9/20.01.2021г. на Областния управител на област Хасково, няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

 

 

КАТЯ КРУШКОВА /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ