Обявление относно конкурс за длъжността – Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково


ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Хасково, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-2/09.03.2021г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността – Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образование – висше;
 • Образователна степен – бакалавър;
 • Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 1 година в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика на длъжността или придобит V младши ранг като държавен служител;
 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
 1. Допълнителни умения и квалификации за заемане на длъжността:
 • владеене на английски език.
 1. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
 • Практически изпит /за преценка на владеенето на английски език от кандидатите/
 • Интервю
 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Писмено заявление за участие в конкурса /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен. Дипломи издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /Tрудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит V младши ранг като държавен служител;
 • Копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /документ за владеене на английски език/;
 • Други документи, по преценка на кандидата.
 1. Място и срок за подаване на документите: Подаване на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС/ до 17.30 часа на 22.03.2021г. в Областна администрация - Хасково, пл. „Свобода” № 5, ет. 1, Звено за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.

  При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

  Документите може да бъдат подадени лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: оblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

  С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

 2. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Хасково, на адрес пл. „Свобода” № 5 и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg.
 3. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково, като лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Снежана Митева – главен специалист в дирекция АПОФУС и Костадин Паскалев – специалист в дирекция АКРРДС за лица, които да приемат документите.
 4. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
 • Участва в разработване, организиране и координиране изпълнението на стратегии, планове, международни програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на Областния управител;
 • Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
 • Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
 • Участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 • Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за тристранно сътрудничество;
 • Координира и подпомага осъществяването на дейности в областите: регионалната политика; земеделие; икономика; енергетика; туризъм и държавни помощи;
 • Координира дейността на Областна администрация Хасково с администрациите на МС, МРРБ, МЗХГ, МИ, МЕ, МТ, МФ и др.
 • Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответни органи на централната държавна власт;
 • Участва в работни групи за решаване на конкретни задачи, както и в комисии и обществени съвети създадени като консултативни звена от Областния управител;
 • Подпомага организационно-технически и експертно дейността на създадени и ръководени от Областния управител съвети и комисии в изпълнение на функции, възложени му със закон или с акт на Министерски съвет;
 • Да притежава следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност и дигитална компетентност.
 1. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 650 лв. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/
ЗА Областен управител на област Хасково /Заповед № ЧР-04-1/01.03.2021г./