Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Прикачени файлове

Изменени Методически указания и приложения октомври 2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 от 4 февруари 2016 година ЗА изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2015 г.)

Методически указания

Презентация

Брошура

Линк към Програмата на сайта на МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Линк към Програмата в сайта на ББР - http://www.bbr.bg/bg/energy-efficiency,

1.РЕГИСТЪР НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО ИСКАНИЯ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ

2.РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

3.Справка - напредък на НП ЕЕЖМС в област Хасково

На сайта на Областна администрация Хасково ще се публикува информация за постъпилите в деловодството на областната администрация заявления от общините за сключване на договор и съответно за сключените договори, която ще бъде актуализирана

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Уточнение във връзка с публикации в медиите относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Във връзка с появили се публикации в медиите, в които се твърди, че в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради разходите за строителен надзор не са допустими за финансиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщава, че Програмата е изцяло съобразена с изискванията на Закона за устройство на територията. Процесът по обновяване на одобрените сгради следва реда, определен в закона и извършването на строителен надзор е основен елемент от осъществяването на контрол върху строителните и монтажни работи.

Съгласно Методическите указания по Програмата на всяка сграда следва да се извърши техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява по надлежния ред и се издава разрешение за строеж, след което се стартира със строителните и монтажни работи. В рамките на програмата е посочено изрично извършването на авторски и строителен надзор,  а в допълнение програмата изисква и упражняване на инвеститорски контрол.

Съгласно Методическите указания всички тези дейности са предвидени в Програмата и разходите за тях, включително за строителния надзор, са допустими за финансиране от самата програма.

Писмо от МРРБ до КСБ относно допустимостта на разходите за строителен надзор по Програмата