Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково


ДО:

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС”

КОАЛИЦИЯ  „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

ПАРТИЯДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!”

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

П О К А Н А

 

     На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република  България на 14 ноември 2021 г., насрочени с решение на 46-ото Народно събрание на Република България (обн. ДВ, бр.73/03.09.2021 г.) и писмо на ЦИК с изх. № ПВР-05-1/14.09.2021 г.,  Ви каня на 19.09.2021 г. (неделя) от 10.00 часа в зала „Марица”, ет. I в сградата на Областна администрация Хасково, пл. „Свобода” № 5, гр. Хасково, за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

     Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, при областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

     При консултациите партиите и коалициите представят:

  • писмено предложение за състав на РИК, включително за резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на ИК;
  • заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 02.09.2021 г. или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

     Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

1. Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК): партия „Има такъв народ“; коалиция „ГЕРБ-СДС“; коалиция „БСП за България”;  коалиция „Демократична България“, партия „ДПС”;  коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл. 61, ал. 3 от ИК).

3.  За членове на РИК се назначават лица, които са:

3.1.  български граждани;

3.2.  навършили са 18 години;

3.3.  не са поставени под запрещение;

3.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

3.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

3.6.  владеят български език;

3.7.  имат право да гласуват в съответния вид избор;

3.8. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

Изискванията за висше образование по т. 3.8 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

Обстоятелствата по точки 3.1 до 3.7 включително, както и изискванията по чл. 3, ал. 3 и      чл. 66 от ИК се установяват с приложената към поканата декларация от лицата, предложени за членове на РИК в изборите, произвеждани на 14.11.2021 г.

4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация от лицата, предложени за членове на РИК в изборите, произвеждани на 14.11.2021 г.;

2. Предложение за членове на РИК - таблица (образец).

 

 

 

 

 

ИНЖ. МИНКО АНГЕЛОВ

Областен управител на Област Хасково