Проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № ДС-06-30/05.07.2021г.


В  Областна администрация Хасково  е  проведен  търг  с  тайно  наддаване,  открит  със  Заповед  №  ДС-06-30/05.07.2021г.  на  Областния управител на област Хасково,  за  отдаване  под  наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на Областен управител на област Хасково, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 77195.724.9.7.3 на етаж 0 (партер), с площ 502,54 кв.м, с предназначение – „За обществено хранене”,  находящ се в административна сграда с идентификатор 77195.724.9.7 – публична държавна собственост, актувана с АПДС № 6880/23.12.2015 г., застроена в поземлен имот с идентификатор 77195.724.9.7, по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на изп. директор на АГКК – София.

DocumentsДата
 
Zapoved_targ_naem_imot_pds.pdf
29.09.2021 19:37