Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Хасково


Областният управител на област Хасково, на основание  чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-6/04.11.2022г. на Областния управител на област -Хасково

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково.

 1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

1.1. Минимални изисквания:

 • образование – висше;
 • образователна степен – професионален бакалавър по………;
 • минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител.

1.2. Специфични изисквания:

 • да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  - съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.            Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • Интервю.
 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен. В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи към тях, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит V младши  ранг като държавен служител /при наличие на такива документи/;
 • Копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;
 • Други документи, по преценка на кандидата – Европейски формат на автобиография, препоръки от предходни работодатели и др.

5. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл./ до 17,30 часа на 17.11.2022г. в Областна администрация на област Хасково, пл. „Свобода” № 5, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.

При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Документите може да бъдат подавани лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: oblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението  - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

 При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация на област Хасково, адрес: пл. „Свобода” № 5  и се публикуват на електронната страница на Областна администрация на област Хасково с адрес: www.hs.government.bg.

7. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка  Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация на област Хасково, лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Костадин Паскалев – главен специалист в дирекция АПОФУС и Радослава Асенова – специалист в дирекция АКРРДС за лица, които да приемат документите.

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Дейности във връзка с правомощия на Областния управител по Закона за водите свързани с управление на водите и водостопанските системи и защитата от вредното действие на водите, които включват следните преки задължения:
 • Контрол по изпълнението на условия по разрешения за ползване на воден обект, във връзка с изграждането и регистрацията на кладенците за индивидуално водовземане от подземните води, изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води, изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи по чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите;
 •  обработка на информация и координация на действия по определяне на условията и реда за общо водовземане и ползване на водните обекти;
 • участие в състава и организиране дейността на Междуведомствената комисия за определяне на мерки по поддържане проводимостта на речните легла извън урбанизираните територии, участие в изготвянето на програма за планово почистване на речните легла, участие в провеждането на обществени поръчки и сключване на договори по възлагане изпълнението на програмата;
 • участие в състава и организиране дейността на комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, систематизиране на информацията за извършени от  Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор проверки, систематизиране на информацията от докладите за анализ и оценка на сигурността на аварирали съоръжения или за извършени ремонтни работи, подадени от собствениците;
 • изготвяне на доклади за състоянието на водната инфраструктура в област Хасково и за резултатите от контролната дейност на Областен управител по Закона за водите;
 • водене на отчет на досиетата за ликвидацията на язовири и осигуряване съхранението на доклади по ликвидация в съответствие със Закона за Националния архивен фонд.
 • Дейности свързани с финансиране на неотложни възстановителни работи, превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, произтичащи от правомощия на Областния управител, които включват следните преки задължения:
 • разглеждане на постъпилата информация за възникване на бедствие или опасно състояние и исканията на кметовете на общини за финансиране на неотложни възстановителни работи, превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране и изготвяне на искания за финансиране, когато се внасят от Областния управител;
 • участие в работни групи за преценка целесъобразността на исканията за финансиране;
 • контрол по изпълнението на актове на Министерски съвет за одобряване на решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, с които се предоставят средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. Изготвяне на годишен доклад за осъществения през предходната година контрол.  
 • Дейности във връзка с правомощия на Областния управител по уреждане на обществените отношения, свързани с опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях и опазване здравето на хората от зоонози като подпомагане дейността и участие в състава на Постоянно действащата епизоотична комисия и осъществяване на административен контрол по изпълнението на взетите от нея решения.
 • Дейности във връзка с правомощия на Областния управител по осигуряване провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на областта, като изпълнява следните преки задачи:
 • разглеждане на преписки, събиране и анализиране на информация във връзка с правомощия на Областен управител по Закона за защитените територии;
 • разглеждане на постъпили искания, изготвяне на позволително за ползване на лечебните растения в случаите, които са от правомощия на Областен управител;
 • обезпечаване на функции на Областен управител по повод регулиране ползването на растителни и животински видове съгласно Закона за биологичното разнообразие;
 • участва в състава на комисии за проверка изпълнението на задълженията по възстановяване на уврежданията на земята в съответствие със Закона за подземните богатства и други приложими нормативни актове;
 • дейности по координиране на общинските програми за опазване на околната среда с Националната стратегия по опазване на околната среда;
 • подпомагане на компетентните органи в случай на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или причинени екологични щети на територията на областта.

Да притежава следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност и дигитална компетентност.

9. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 710 лв. Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в областна администрация на област Хасково.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация Хасково и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация на област Хасково и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

 1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
 2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
 3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

 

ИНЖ. МИНКО АНГЕЛОВ /п/

Областен управител на област Хасково