За длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково.ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково.
1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
1.1. Минимални изисквания:
образование – висше;
образователна степен – професионален бакалавър;
минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител.
1.2. Специфични изисквания:
да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
    - съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 
3.    Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
Интервю.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 
Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен. В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи към тях, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит V младши  ранг като държавен служител /при наличие на такива документи/;
Копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;
Други документи, по преценка на кандидата – Европейски формат на автобиография, препоръки от предходни работодатели и др. 
5. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл./ до 17,30 часа на 06.12.2022г. в Областна администрация на област Хасково, пл. „Свобода” № 5, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.
При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Документите може да бъдат подавани лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: oblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението  - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.
 При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.
6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация на област Хасково, адрес: пл. „Свобода” № 5  и се публикуват на електронната страница на Областна администрация на област Хасково с адрес: www.hs.government.bg.
7. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка  Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация на област Хасково, лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Костадин Паскалев – главен специалист в дирекция АПОФУС и Жулиена Господинова – специалист в дирекция АКРРДС за лица, които да приемат документите.
8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Дейности във връзка с правомощия на Областния управител, свързани с опазване живота и здравето на хората и достъпа до качествена здравна помощ, които включват задължения по:
координиране изпълнението на мерки при обявяване на извънредна епидемична обстановка;
участие в изготвянето, утвърждаването и изпълнението на Областна здравна карта, Областна аптечна карта и др. 
Дейности във връзка с правомощия на Областния управител по осигуряване правото на предучилищно и училищно образование и във връзка с личностното развитие на децата и учениците, които включват следните преки задължения:
изпълнение на мерки по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и др.

участие в разработването и утвърждаването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
осигуряване представителството на работодателите в Обществените съвети към детските градини и училища на територията на областта.
Дейности във връзка с правомощия на Областния управител, свързани със закрилата и развитието на културата и опазване на материалното и нематериално културно наследство в т.ч. и по отношение развитието на читалищното дело и подкрепата от страна на Министерство на културата за народните читалища.
Дейности по уреждане на обществени отношения за гарантиране правото на гражданите на социално подпомагане, като координация и сътрудничество между общините, между общините и териториалните звена на държавни органи при оценка на потребностите от социални услуги, планиране, предоставяне на социални услуги, прилагане на Националната карта на социалните услуги.
Дейности във връзка с правомощия на Областния управител, свързани с осигуряване правата на хората с увреждания в т.ч. организиране и координиране на дейността на Областен съвет на хората с увреждания.
Дейности във връзка с правомощия на Областния управител, свързани с провеждане на държавната политика в сферата на туризма на територията на областта, които включват преки задължения по:
участие в разработването на Областна стратегия за развитие на туризма, програми за развитие на туризма и координация на тяхното изпълнение;
оказване на съдействие на държавните органи, организациите за управление на туристическите райони и на туристически сдружения за развитие на туризма на територията на областта.
Дейности във връзка с правомощия на Областния управител, свързани с провеждане на държавната политиката за младежта на територията на областта, които включват преки задължения по:
координация на сътрудничеството между Министерството на младежта и спорта и младежките организации, регистрирани на територията на областта;
изготвяне на анализи, участие във формулирането на приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на регионалната политика за младежта;
участие в разработването на Областен план за младежта.
Дейности във връзка с правомощия на Областен управител, свързани с провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.
Да притежава следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност и дигитална компетентност.
9. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 710 лв. Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в областна администрация на област Хасково.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация Хасково и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация на област Хасково и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.


МАРТИН УЗУНОВ /п/
ЗА Областен управител на област Хасково
/Съгласно заповед за заместване № ЧР-04-20/25.11.2022г./