Обсъдиха ВиК инвестиции на работна среща


Може да бъде изображение с 4 души и на закритоВ Областна администрация-Хасково се проведе работна среща на Междуведомствената комисия във връзка с провеждане на процедура по приемане на инвестиции /ВиК активи/ публична държавна собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково и последваща процедура по предаване на управлението им на Асоциацията по ВиК-Хасково, с цел предоставяне на оператора да ги стопанисва, поддържа и експлоатира, както и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, чийто член е държавата. Тя бе водена от председателя на Междуведомствената комисия Мартин Узунов.

На заседанието бяха обсъдени инвестиционни проекти на територията на област Хасково, които са публична държавна собственост и са финансирани през 2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Хасково.

Междуведомствената комисия извършва проверки на съответните инвестиционни обекти дали отговарят на критериите за определяне на инвестиции съгласно нормативната уредба. На следваща работна среща определените инвестиционни обекти /ВиК активи/ ще бъдат приети с решение на областния управител на област Хасково и ще бъде подписан приемо-предавателен протокол, с който ще се заведат по баланса на Областна администрация-Хасково в приетия им стойностен вид.