Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на комбинираната система за отопление и охлаждане за сградата на Областна администрация, изпълнена по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

 

 

П О К А Н А

 

Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на комбинираната система за отопление и охлаждане за сградата на Областна администрация, изпълнена по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“, е необходимо осигуряване на специалист за обслужване на системата. Лицето, което отговаря за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане и  представлява ползвателя пред органите за технически надзор, трябва да притежава:

• необходимата степен на правоспособност съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли;

• да има легитимна диплома, издадена от ДАМТН с валиден номер в Единния електронен регистър, със специалност „машинист на котли за високо налягане III-та (или по-висока) степен“.

Машинистът следва да е запознат с изискванията на Раздел IV - Експлоатация на преносната мрежа и Раздел V - Експлоатация на разпределителните мрежи от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, както и с общите изисквания за експлоатацията на съоръжения под налягане, описани в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Квалификацията на машиниста се подновява ежегодно с обучение и проверка на знанията.

 

При интерес от Ваша страна, моля да представите Вашето предложение за изпълнение на този вид работа, стойност на услугата, както и копие на удостоверението за правоспособност, изискано по – горе. Срокът за представяне на предложенията е до 17.00 часа на 30.12.2022г. в сградата на Областна администрация Хасково, пл. „Свобода“ № 5.

 

За повече информация и въпроси:

-          Марина Ташева – директор дирекция АПОФУС, тел. 038/608040 и

-          Кремена Коджаиванова – гл.експерт в дирекция АКРРДС, тел. 038/608025.

 

 

С уважение,

МАРТИН УЗУНОВ

За Областен управител на област  Хасково

(Заповед №ЧР-04-25/19.12.2022г.)