Покана за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково


 

ДО:

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ  „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”

ППДПС”

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на ЦИК № 1584-НС от 02.02.2023 г. и предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., Ви каня на 05.02.2023 г. (неделя) от 11.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Хасково.

Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, при областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

При консултациите партиите и коалициите представят:

  • писмено предложение за състав на РИК, включително за резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на ИК (Приложение към Решение № 1584-НС от 02.02.2023 г.);
  • заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по рано от датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

Писменото предложение на представляваната от Вас партия/коалиция относно състава на РИК-Хасково трябва да бъде съобразено с изискванията на Изборния кодекс, а именно:

     1.  Парламентарно представените партии и коалиции предлагат 13 членове на РИК (за изборни райони до 9 мандата), включително председател, двама заместник-председатели и секретар (чл. 61, ал.4, т.1 от ИК), при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции (чл. 61, ал. 5 от ИК), както следва:  за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове, за коалиция „Продължаваме промяната“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 члена, за партия „Възраждане“ – 1 член, за коалиция „БСП за България“ – 1 член, за коалиция „Демократична България – обединение“– 1 член, за коалиция „Български възход“ – 1 член.

2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл. 61, ал. 3 от ИК).

3. За членове на РИК се назначават лица, които са:

3.1.  български граждани;

3.2.  навършили са 18 години;

3.3.  не са поставени под запрещение;

3.4.  не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

3.5. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

3.6.  владеят български език;

3.7. имат висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование;

Изискванията за висше образование по т. 3.7 се доказват с копие от диплом за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше заведение (в случай, че все още няма издадена диплома).

Обстоятелствата по точки 3.1 до 3.6 включително, както и изискванията по чл. 3, ал. 3 и      чл. 66 от ИК се установяват с приложената към поканата декларация Приложение № 1584-НС от 02.02.2023 г.

4. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация – Приложение № 1584-НС от 02.02.2023 г.;

2. Предложение за членове на РИК - таблица (образец).

 

 

 

 

МАРТИН УЗУНОВ

ЗА Областен управител на Област Хасково

/Заповед № ЧР-04-8/01.02.2023 год./