Обявление конкурс - За длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково.


Областният управител на област Хасково, на основание  чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-1/07.02.2023г. на Областния управител на област -Хасково

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково.
1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
1.1. Минимални изисквания:
образование – висше;
образователна степен – професионален бакалавър по………;
минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител.
1.2. Специфични изисквания:
да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
    - съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 
3.    Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
Интервю.
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 
Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен. В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи към тях, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит V младши  ранг като държавен служител /при наличие на такива документи/;
Копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;
Други документи, по преценка на кандидата – Европейски формат на автобиография, препоръки от предходни работодатели и др. 
5. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл./ до 17,30 часа на 20.02.2023г. в Областна администрация на област Хасково, пл. „Свобода” № 5, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.
При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Документите може да бъдат подавани лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: oblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението  - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.
 При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.
6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация на област Хасково, адрес: пл. „Свобода” № 5  и се публикуват на електронната страница на Областна администрация на област Хасково с адрес: www.hs.government.bg.
7. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка  Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация на област Хасково, лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Костадин Паскалев – специалист в дирекция АКРРДС и Жулиена Господинова – специалист в дирекция АКРРДС за лица, които да приемат документите.
8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
1. Организира и координира изпълнението на мерки по безопасност на движението по пътищата на територията на областта в т.ч.:
Организира дейността и участва в качеството на секретар в Областната комисия по безопасност на движението по пътищата; 
Организира и участва в разработването на Областната програма за повишаване безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм; 
Осъществява координация, наблюдение, анализ и оценка при изпълнението на мерките, предвидени в Областната стратегия за безопасност на движението по пътищата и плановете за действие към нея; 
Изготвя годишен доклад за изпълнение на политиката по безопасност на движението по пътищата на областно ниво.
2. Организира и координира дейностите по осигуряване на обществен превоз на пътници по автобусни линии в т.ч:
Организира дейността и участва в качеството на секретар в Областната комисия по транспорт;
Разглежда искания за утвърждаване откриването/разширението/изменението на маршрутни разписания, съставляващи областната транспортна схема на Област Хасково и за съгласуване откриването/разширението/изменението на маршрутни разписания, влизащи в състава на републиканската транспортна схема от квотата на общините на територията на Област Хасково;
Изготвя анализи и становища, докладва пред Областната комисия по транспорт във връзка с постъпили предложения, касаещи маршрутни линии от областната транспортна схема на Област Хасково и предложения за съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема от квотата на общините на територията на Област Хасково;
Изготвя маршрутни разписания – проект по внесените в Областната комисия по транспорт предложения, съгласува със съответните областни администрации маршрутите на новопроектираните или коригирани линии от републиканската транспортна схема.
3. Изпълнява дейности във връзка с правомощия на областния управител по провеждане на държавната политика в сферата на енергийната ефективност, като част от политиката по устойчиво развитие в т.ч.:
Взаимодейства и осъществява координация с Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, териториални държавни органи и общините, във връзка с изпълнението на планове за действие по енергийна ефективност, планове за сгради с близко до нулево потребление на енергия, програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите, планове за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
4. Изпълнява дейности във връзка с правомощия на областния управител, относно устойчивото развитие за чиста енергия, декарбонизация на икономиката, справедлив преход към климатична неутралност и преустановяване на въгледобива.
5. Изпълнява дейности по фактическо приемане и предаване на държавни имоти, попълване и подаване на декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, попълване и подаване на искания за данъчна оценка, процедиране издаването на скици и схеми, процедиране издаването на удостоверения за идентичност на имот/и, координация по счетоводни въпроси с дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, комплектуване на документи по издаване на актове за държавна собственост, осъществяване на контрол по изпълнението на условия по договори, изготвяне и представяне пред компетентния орган на доклади и отчети във връзка с правомощия на областния управител по придобиване, разпореждане и управление на държавната собственост.
6. Изпълнява дейности във връзка с правомощия на Областния управител по Закона за гражданската регистрация.
7. Изпълнява дейности във връзка с правомощия на областния управител по Изборния кодекс и организационно-техническо обезпечаване провеждането на избори. 
8. Участва в работни групи, комисии, съвети и др., сформирани със заповед на Областния управител.
Да притежава следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност и дигитална компетентност.
9. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 780 лв. Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в областна администрация на област Хасково.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация Хасково и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация на област Хасково и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.


МИНКО АНГЕЛОВ /п/
Областен управител на област Хасково