Заповед за провеждане на търг


З А П О В Е Д

РД-11-219

 

Хасково 19.05.2011г.

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. чл. 19, ал. 1 от ЗДС,

чл.43, чл. 13, ал . 2, ал. 5 от ППЗДС

 

 

О Б Я В Я В А М

 

 

Търг по оферти с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ сграда – обществена баня /балнеолечебница/ с минерална вода, със застроена площ от 714 кв.м, ведно с три броя каптажи, представляващи бетонов басейн с височина 90 см., за събиране и охлаждане на минерална вода с обща застроена площ от 133,10 кв.м, находящ се в с.Минерални бани, кв.14, УПИ ІV по плана на с.Минерални бани. Имота е актуван с АДС № 6154/17.03.2011г.

Първоначалната тръжна месечна наемна цена на имота е 683.00 лв. /шестстотин осемдесет и три лева/ без ДДС.

В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода, телефон и други.

Търгът да се проведе на 28.06.2011 г. от 14.00 часа в Областна администрация - Хасково, пл. ”Свобода” № 5, съгласно изискванията на глава V от ППЗДС

Всеки кандидат за участие в търга е длъжен да внесе депозит и да закупи тръжна документация. Размерът на депозита е 100 лв./сто лева/ и се внася по следната банкова сметка на Областна администрация - Хасково:

IBAN: BG54 UBBS 8002 3300 1382 33, BIC: UBBS BGSF, ОББ АД - кл. Хасково.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация за провеждането на търга.

Тръжните документи се получават срещу внесена такса от 50.00 лв. /петдесет/ лева с ДДС в касата на Областна администрация - Хасково, пл. ”Свобода” № 5, ет. 2, стая № 50, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.

Условия за участие:

  1. Кандидатът следва да бъде търговец по смисъла на Търговския закон;

  2. Заедно със заявлението за участие кандидатите подават и писмени ценови предложения;

  3. Всеки кандидат може да представи само едно ценово предложение за обекта, което се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 'Предлагана цена';

  4. Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявление за участие в запечатан непрозрачен плик, като върху плика посочва адрес за кореспонденция и телефон;

За справки телефони: 038/60 80 24, 60 80 41.

Не се допускат до разглеждане ценовите предложения на кандидати, които не са представили някои от изискуемите документи /посочени в тръжната документация/ и/или при наличието на следните обстоятелства:

  • Кандидатът /прилага се за лицата, които представляват юридичиското лице/ е осъден с влязла в сила присъда;

  • Кандидатът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност;

  • Е в производство по ликвидация;

  • Има парични задължения към държавата и/или община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

  • За предходната година е показал отрицателен икономически резултат.

Крайния срок за подаване на заявление за участие в търга, ведно с другите документи е 17.30 часа на 27.06.2011 г. в звено за Административно обслужване на партерния етаж в сградата на Областна администрация - Хасково.

Кандидатите, закупили утвърдената от Областния управител на област Хасково тръжна документация, имат възможност да извършат оглед на място на обявения за отдаване под наем обект по следния график: всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. съвместно с представител от Областна администрация – Хасково, като представят документ за закупена тръжна документация, и пълномощно, когато огледът се извършва от пълномощник.

Участникът спечелил търга се задължава да внесе гаранционна вноска за изпълнение на договорните задължения, в размер на един месечен наем с включен ДДС по набирателна сметка на Областна администрация – Хасково, към датата на сключване на договора за наем.

На осн. чл. 44 от ППЗДС условията на търга, определени с настоящата заповед, да се публикуват в един национален, един местен ежедневник и на интернет страницата на Областна администрация – Хасково най - малко 30 дни преди крайния срок за приемане на заявления за участие в търга, както и да се обявят в сградата на Областна администрация – Хасково - във фоайето срещу “Информация” в тридневен срок от издаването й.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главен секретар при Областна администрация - Хасково.

Същата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Румен Данев

Областен управител на област с

административен център Хасково