Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността - административна услуга № 1979


За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността:
На основание по чл. 82а, ал. 1 от ЗДС се заплаща такса, съгласно чл. 2 от ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост:
- за обикновена услуга в срок от 7 работни дни - 15 лв. за всеки имот;
- за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 22,50 лв. за всеки имот.
За извършване на услугата се подава заявление (Образец на заявление за услуга № 1979, като се прилагат следните копия на документи:

1. Удостоверение за идентичност на имота от съответната община по всички предходни планове или история на имота от съответната Общинска служба „Земеделие“ – за имоти, които са или са били извън урбанизираната територия;
2. Актуална скица на имота, когато за съответната територия липсва кадастрална карта;
3. Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

* Под удостоверяване наличието или липсата на претенции за възстановяване на собствеността, съобразно компетентността на Областния управител по реституционното законодателство се разбира извършване на справка за заявени в Областна администрация на област Хасково искания за обезщетяване по реда на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ), с посочване на избрания начин за обезщетяване или установяване липсата на такива претенции и издаване на съответния документ за това .