Конкурс За длъжността Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на област Хасково


Областният управител на област Хасково, на основание  чл. 10а, ал. 1 и ал. 3 от Закон за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-3/12.05.2023г. на Областния управител на област Хасково

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на област Хасково, определена за хора с трайни увреждания, на основание чл. 9а, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
1.1. Минимални изисквания:
Образование – висше;
Образователна степен – бакалавър;
Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 1 година в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика на длъжността или придобит ІV младши ранг като държавен служител.
1.2. Специфични изисквания:
на основание чл. 9а, ал. 2 от ЗДСл. кандидатите трябва да са лица с трайни увреждания по смисъла на Закона за хората с увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 
3. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
Интервю 
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: 
Писмено заявление за участие в конкурса /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен. В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи към тях, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит ІV младши  ранг като държавен служител;
Копие от актуално експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с установена вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
Копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;
Други документи, по преценка на кандидата – Европейски формат на автобиография, препоръки от предходни работодатели и др. 
5. Място и срок за подаване на документите:  Подаване на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/ до 17.30 часа на 25.05.2023г. в Областна администрация на област Хасково, пл. „Свобода” № 5, ет. 1, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.
При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Документите може да бъдат подадени лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: оblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.
6 . Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация на област Хасково, на адрес пл. „Свобода” № 5 и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg. 
7. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка  Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково, като лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Ваня Куртева – специалист в дирекция АКРРДС и Жулиена Господинова – специалист в дирекция АКРРДС за лица, които да приемат документите.
8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: регионалната политика; земеделие, гори и храни; икономика; енергетика; туризъм и държавни помощи; 
Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за тристранно сътрудничество;
Подпомага организационно-технически и експертно дейността свързана с участие на Областния управител в съвети, комисии, работни групи и комитети по наблюдение, в областите на дейност: регионалната политика; земеделие, гори и храни; икономика; енергетика; туризъм и държавни помощи;
Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с областите обхванати от длъжностната характеристика и правомощията на Областния управител;
Подпомага организационно-технически и експертно дейността на създадени и ръководени от Областния управител съвети и комисии в изпълнение на функции, възложени му със закон или с акт на Министерски съвет;
Изготвя доклади за дейността на ръководените от Областния управител съвети и комисии, в които участва служителя и при необходимост ги представя на съответния ресорен министър;
Да притежава следните компетентности, съгласно Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност и дигитална компетентност.
9. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 780 лв. Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в областна администрация на област Хасково.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация на област Хасково и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Областна администрация на област Хасково и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.


КРАСИМИР АНГЕЛОВ /п/ 
Областен управител на област Хасково
 

 

 

 

Документи  
Заявление по чл. 17 ал. 2_1669387564.docx
Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1_1669387564.doc