НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО


На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението взето с протокол № 1/26.05.2023г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-26/18.05.2023 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати:


Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1.
Себагюл Мехмед Мехмед
Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение трето от НПКПМДСл. 
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или ранг.
2.

Цветко Енев Николов
Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение първо и трето от НПКПМДСл. 
Не е представена диплома за висше образование. Не се удостоверява изпълнението на изискването за висше образование, образователна степен  „бакалавър“.


ПЕТЯ ДИЧЕВА /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ