КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВОНа основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-14-26/18.05.2023г. на Областния управител на област Хасково, обявява класирания кандидат за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково:


Място на класиране
Име и фамилия на кандидата
1 /първо/
Димка Иванова

ПЕТЯ ДИЧЕВА /п/
Председател на конкурсната комисия