Заповед - Забранявам обработката на пасища ежедневно след 11.00 часа в периода от 10.07.2023 г. до 15.09.2023 г.


З А П О В Е Д


На основание чл. 64, ал.1, т. 6 от Закона за защита при бедствия

НАРЕЖДАМ:
    1. Забранявам обработката на пасища ежедневно след 11.00 часа в периода от 10.07.2023 г. до 15.09.2023 г.
    2. Кметовете на населени места при обявен пожароопасен риск от високи температури, силен вятър и риск от бързоразвиващи се пожари на територията на област Хасково, своевременно да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
    3. Кметовете на общини и кметства да заострят вниманието на гражданите при извършването на дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места. При възникване на пожар, незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.
    4. Кметовете на общините да засилят контрола в земеделските земи за спазване на изискванията на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
    5. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно. Да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделските земи.
Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на Изпълнителна агенция по горите - гр. София, ОД „Земеделие" Хасково, РДГ - Кърджали, ДГС/ДЛС в област Хасково, РД „ПБЗН" - Хасково, „Електроразпределение - ЮГ" ЕАД - Пловдив и кметовете на общините от област Хасково.
Възлагам на органите на ОД „МВР" - Хасково и РД „ПБЗН" - Хасково стриктно да следят за изпълнението на настоящата заповед.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Хасково.


КРАСИМИР АНГЕЛОВ
Областен управител на област Хасково


Изготвил:
Делчо Кунчев, гл.експерт в дирекция АПОФУС……………………………………Дата: …..07.07.2023 г.

Съгласували:
Марина Ташева, директор на дирекция АПОФУС…………………………….……Дата: …..07.07.2023 г.
Гроздана Христова, гл. юрисконсулт в дирекция АПОФУС………….……………Дата: …..07.07.2023 г.