СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО


СПИСЪК
 

НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯАДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ 
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решение взето с протокол № 1/18.09.2023г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-42/13.09.2023г. на Областния управител на област Хасково, няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

ВАЛЕНТИНА ДАМЯНОВА-ТОДЕВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ