СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО


СПИСЪК

 

НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯАДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението взето с протокол № 1/18.09.2023г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-42/13.09.2023 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допуска следният кандидат:
 

  1. Николай Атанасов Ников

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 03.10.2023 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация на област Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, зала „Марица“.

Съгласно решение взето с протокол № 2/18.09.2023г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-42/14.09.2023 г. на Областния управител на област Хасково, системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста и при интервюто за длъжността – главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково е следната:

  • Допуснатият кандидат решава тест, включващ 30 /тридесет/ въпроса, свързани с познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.

Ще бъдат изготвени три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

  • Продължителността за решаване на теста ще бъде 60 минути, като за всеки въпрос от теста, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка. Максималният брой точки е 30 /тридесет/, равен на броя на въпросите. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки.
  • Определя се минимален резултат 23 /двадесет и три/ точки, при получаването на които, кандидатът се смята за успешно издържал теста и се допуска до интервю.
  • Определят се коефициенти на тежест, както следва:
  • - за теста                     –  коефициент 4
  • - за интервюто           –  коефициент 5

Полученият от теста резултат на допуснатия на интервю кандидат се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.

Резултатът на кандидата от интервюто се получава като общ сбор от оценките на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Всяка единица оценка е равна на 1/една/ точка.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на кандидата и ще определи минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

За да оцени дигиталната компетентност на кандидата, на същия ще бъде възложено да изготви документ в табличен вид /Exсel/ по образец, като се изпълнят определени от комисията действия и да изготви електронен документ в текстови вид /Word/ по образец, на предоставена бланка на Областна администрация Хасково, със зададени параметри.

Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 5 /пет/. 

Окончателният резултат на кандидата, издържал успешно теста и интервюто представлява сбор от резултата, получен при решаването на теста, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.

Допуснатият до конкурса кандидат, съгласно решение взето с протокол № 1/18.09.2023г. на конкурсната комисия, следва при явяването си на тест на 03.10.2023г. да представи документ за самоличност.

 

ВАЛЕНТИНА ДАМЯНОВА-ТОДЕВА /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ