КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО


На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-14-42/13.09.2023г. на Областния управител на област Хасково, обявява класирания кандидат за длъжносттаглавен експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково:

 

 

Място на класиране

Име и фамилия на кандидата

1 /първо/

Николай Ников

 

 

ВАЛЕНТИНА ДАМЯНОВА-ТОДЕВА /п/

Председател на конкурсната комисия