Разрешение за строеж № 002/12.10.2023г. „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Клокотница“ област Хасково


Областният управител на област Хасково на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 002/12.10.2023г. „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Клокотница“ област Хасково на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията, с местонахождение: землищата на гр. Хасково и с. Клокотница - Община Хасково, и землищата на с. Каснаково, с. Добрич, с. Крепост и град Димитровград - Община Димитровград, област Хасково, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД. Разрешение за строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд - Хасково чрез Областния управител на област Хасково в  30-дневен  срок от обнародването му в “Държавен вестник”.