Заповед по чл.124а на ЕВН за КЕЦ Харманли БКТП


З А П О В Е Д
№ ДС-06-14 / 01.02.2024г.

В Областна администрация Хасково е постъпило заявление с вх. № ДС-16-1 от 25. 01.2024 г. от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – КЕЦ „Харманли” с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр.Харманли, ул.”Никола Петков” № 2, представлявано от Красимир Костадинов, с искане да бъде разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл.150 от ЗУТ за строеж: „Изграждане нов БКТП 20/0,4 kV и 4 броя кабелни линии 20 kV 3х1х400мм² от подстанция110/20 kV „Славяни“ до нови 2 броя стомано-решетъчни стълба СРС, до муфи 20 kV в с. Малък извор и до БКТП „Гранично“ в землището на с. Кралево”. Към заявлението са  приложени: задание по чл.125 от ЗУТ за изготвяне на ПУП - парцеларен план – специализирана план схема; опорен план с предложение за парцеларен план на трасето; писмо на РИОСВ Хасково с изх. № ПД-1429(1)/05.09.2023 г., съгласно чл.125, ал.7 от ЗУТ; протокол от 25.08.2023г на Областно пътно управление за предварителен оглед на трасето; съгласувателно становище от Виваком с № 95-Е-1019/20.07.2023г.; предварителен договор за присъединяване към преносната електрическа мрежа № ПРД-ПТ-20-1079/18.01.2023 г. между „ЕВН България ЕР” ЕАД – КЕЦ ”Харманли” и „ЕСО” ЕАД; Договор за учредяване на право за строеж с Община Стамболово от 22.12.2021г.

Предвиденият проект е изготвен с цел развитие на електрическите мощности в общините Харманли и Стамболово и подобряване на качеството на доставената ел. енергия и свързаната с това концепция за подмяната на въздушните електропроводи, преминаващи през частни имоти с подземни кабелни, преминаващи през общински – публични имоти, улична регулация и пътища.

С оглед гореизложените мотиви и на основание чл.124а, ал.3, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.150, ал.1 и ал.2 от ЗУТ,

 

Р А З Р Е Ш А В А М

           заявителят „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – КЕЦ „Харманли” с ЕИК 115552190 със седалище и адрес на управление: гр.Харманли, ул.”Никола Петков” № 2, представлявано от Красимир Костадинов, да възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1. ПУП - парцеларен план – специализирана план схема за 4 броя кабелни линии 20 kV 3х1х400мм² от подстанция110/20 kV „Славяни“ Община Харманли до нови 2 броя стомано-решетъчни стълба СРС, до муфи 20 kV в с. Малък извор и до БКТП „Гранично“ в землището на с. Кралево,Община Стамболово.

2. Работен проект за строеж: „Изграждане нов БКТП 20/0,4 kV и 4 броя кабелни линии 20 kV 3х1х400мм² от подстанция110/20 kV „Славяни“ до нови 2 броя стомано-решетъчни стълба СРС, до муфи 20 kV в с. Малък извор и до БКТП „Гранично“.

Проектът да се изработи съгласно одобрените със заданието параметри.

Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.

Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за енергетиката и подзаконовите му нормативни актове, Закона за опазване на околната среда, Закона за пътищата, както и други нормативни актове, касаещи разработката.
Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ, заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Хасково и да се изпрати на Община Хасково и Община Стамболово за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

ГИНКА РАЙЧЕВА

Областен управител на област Хасково